Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
  
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ


Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,


Σήμερα ἡ εὐαγγελική περικοπή μᾶς διηγήθηκε τήν ὑπάρξη μίας δεξαμενῆς μέ νερό στά Ἱεροσόλυμα. Μία φορά τόν χρόνο, Ἄγγελος τάραζε τά νερά της καί ὅποιος προλάβαινε νά βουτήξει πρῶτος, θεραπευόταν ἀπό ὅ,τι ἔπασχε. 
Ἐκεῖ λοιπόν εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἕνας συνάνθρωπός μας, παραλυτικός, ἀνίκανος νά περπατήσει, πού ματαίως περίμενε γιά 38 χρόνια κάποιος νά συγκινηθεῖ καί νά τόν ρίξει πρῶτο μέσα στά νερά τῆς κολυμβήθρας γιά νά γιατρευτεῖ.Αὐτόν τόν παραλυτικό, μόλις τόν συνάντησε ὁ Χριστός, τόν συμπόνεσε καί τόν ρώτησε, ἐάν θέλει νά γίνει καλά. Καί ὁ παραλυτικός τοῦ ἀπήντησε: βεβαίως, ἀλλά “ἄνθρωπον οὐκ ἔχω”.

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή δέν εἶναι αὐτοδημιούργητος, ὅπως ὁ Θεός, γιά νά ζήσει χρειάζεται τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του. Ὁ Θεός μέ κάθε τρόπο φρόντισε τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς δημιουργίας του, ὥστε ὄχι μόνο ἄνθρωπο νά ἔχει ἀλλά καί Θεό νά ἔχει.

Ἀλλά καί ὅταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἀρνήθηκε τόν Θεό, καί πάλι ὁ Τριαδικός Θεός δέν ἐγκατέλειψε τόν ἄνθρωπο.
 Ἔστειλε τό δεύτερο πρόσωπο στή γῆ, τόν Υἱό Του, πού σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε μέ σκοπό νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τήν αἰώνια ζωή. Γιά ὅλους ἐμάς ὁ Τριαδικός Θεός ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία μέ τό Βάπτισμά μας παραδίδουμε τόν ἑαυτό μας καί ὅλες μας τίς ἀνάγκες γιά νά οἰκονομηθοῦν, κατά τό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
 Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ σάν τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ζητοῦσε ὁ παραλυτικός γιά νά τόν ρήξει στήν δεξαμενή καί ταυτόχρονα εἶναι ἡ ἰαματική δεξαμενή.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ξεκινάει μέ τά αἰτήματά μας πρός τόν Θεό. Προσευχόμαστε γιά νά ἔχουμε καιρούς εἰρηνικούς, γιά νά ἔχουν καρποφορία τά χωράφια μας, γιά ὅσους ταξιδεύουν νά ἔχουν γαλήνιο καί εἰρηνικό ταξίδι. 
Ἀλλά καί ὅταν ξεκινᾶμε νά κτίσουμε τό σπίτι μας ἤ ὅταν ὁλοκληρώνεται ἕνα σπουδαῖο ἔργο, πρίν δοθεῖ γιά χρήση, θά κάνουμε ἁγιασμό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ καταφυγή μας, στήν ὁποία ἐναποθέτουμε τήν κάθε ἐλπίδα μας, εἶναι ὅπως ἡ Προβατική ἐκείνη κολυμβήθρα, πού θεραπεύει καί οἰκοδομεῖ τίς ἀνάγκες μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό δέν θά μπορούσαμε αὐτόν τόν καιρό νά ξεχάσουμε ὅτι μία μεγάλη ὁμάδα συνανθρώπων μας, τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας, τά παιδιά τῶν φίλων ἤ συγγενῶν μας αὐτό τό διάστημα θά συμμετάσχουν στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις, διεκδικῶντας ἕνα καλύτερο μέλλον, γνώση καί ἐργασία. Ἡ συμμετοχή σέ αὐτές τίς πανελλαδικές ἐξετάσεις εἶναι ἡ κορύφωση συχνά μίας μακροχρόνιας πορείας, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ κόπο, προσπάθεια, θυσίες, χρήματα, ὑπομονή καί μεγάλη ἐπιμονή.
 Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δέν θά μποροῦσε νά μείνει ἀδιάφορη στόν ἀγῶνα αὐτό τῶν παιδιῶν μας.


Ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς εὔχεται γιά ὅλους μας. Ὅπως στά μεγάλα γεγονότα τῆς ζωῆς, ὅπως στή γέννηση, στόν γάμο εὔχεται καί προσεύχεται, ἔτσι καί γιά τούς διαγωνιζόμενους τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα 2 Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰδικά θά προσευχηθεῖ μέ τήν τέλεση ἀπό τήν ταπεινότητά μου παρακλήσεως στόν Ἱερό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μάσχα Περιστερίου.
 Θά ἤθελα νά παρακαλέσω ὅλους, ὅσες καί ὅσοι μπορεῖτε καί τά παιδιά μας πού διαγωνίζονται, νά συναχθοῦν στόν συγκεκριμένο Ναό καί νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί, ὥστε ὁ Κύριος νά τά ἐνδυναμώσει, νά τά φωτίσει, νά τά ἐμψυχώσει καί ὅλα νά γίνουν κατά τήν καρδιά ἀλλά καί τό συμφέρον τοῦ κάθε παιδιοῦ μας. 
Καί ὅλοι ἀξίζει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀξία τοῦ παιδιοῦ, τοῦ κάθε νέου, ὅπως καί τοῦ καθένα μας, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἐάν πετύχουμε ἤ ὄχι στίς ἐξετάσεις, ἀλλά ἀπό τό γεγονός ὅτι εἴμαστε δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ “καλά λίαν”.Με πατρικές Ἀναστάσιμες εὐχές,


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

ο Περιστερίου Κλήμης