Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
  
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα πραγματοποιεῖται ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἦταν ἡ ὑπόσχεση γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία (Χριστοῦ) στόν κόσμο. Μᾶς ἀπεκάλυψε μέ ἀνθρώπινο τρόπο τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεκάλυψε τό πλήρωμα τοῦ ἀληθινοῦ καί σεσωσμένου ἀνθρώπου. Σήμερα ἔχουμε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Προφήτου Ἰωήλ: “καί ἔσται μετά ταῦτα καί ἐκχεῶ ἀπό τοῦ πνεύματος μου ἐπί πᾶσαν σάρκαν” (ὕστερα ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, λέει ὁ Θεός, θά ἐκχύσω ἀπό τό δικό μου πνεῦμα σέ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη) (Ἰωήλ γ΄,1).

Ἡ μεγάλη στιγμή ἔφτασε. Ἡ ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε. Σάν ὁρμητικός καταρράκτης ἤ σάν εἶδος πυρίνων γλωσσῶν ἐπλήρωσε τούς μαθητές ὅπου ἦσαν καθήμενοι στό ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ. Σκήνωσε μέσα τους καί ἔτσι οἱ ἁπλοϊκοί ψαρᾶδες ἔγιναν πάνσοφοι καί ἀπόστολοι τῆς οἰκουμένης. Αὐτό ἔγινε τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Καί αὐτό γίνεται ἀδιάκοπα. Ἡ ἔκχυση “ἐπί πᾶσαν σάρκα” συνεχίζεται. Ἀπό τήν στιγμή πού βαπτιζόμαστε, τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔρχεται καί σκηνώνει μέσα μας. Εἶναι πολύ χρήσιμο νά θυμηθοῦμε ἐδῶ τά λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου :”οὐκ οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστέ καί τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;” (Α΄ Κορ. γ΄,16). Δέν ξέρετε πώς εἴσαστε ναός τοῦ Θεοῦ καί πώς τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα σας; Ἀλλά ἄς φέρουμε στήν σκέψι μας καί τήν προσευχή πού ἡ Ἐκκλησία καθημερινά βάζει στά χείλη μας καί πού τήν ἀκούσαμε στό Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ: ”Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας ... ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν...”.

Ποιός λοιπόν μπορεῖ ν' ἀρνηθεῖ τήν δυναμική ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος “ὥσπερ φερομένης βιαίας πνοῆς;”

Ἕνας ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πού δέχθηκε τήν πληρότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων λέγει χαρακτηριστικά: Ἔρχεται (τό Ἅγιον Πνεῦμα) γιά νά μᾶς σώσει καί νά μᾶς γιατρέψει, νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια. Νά μᾶς νουθετήσει, νά μᾶς ἐνισχύσει, νά μᾶς παρηγορήσει καί νά μᾶς φωτίσει. Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς δίνει ἕναν μακρύ κατάλογο τῶν καρπῶν πού ἀναπτύσσονται μέσα στό χωράφι τῆς ὕπαρξης μας, καθώς τό Ἅγιον Πνεῦμα τήν γονιμοποιεῖ: “ὁ καρπός τοῦ πνεύματος ἐστί ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια” (Γαλ. στ΄,22).

Μέ τήν ἁμαρτία ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἐκδιώκει ἀπό τήν ὕπαρξή του τή χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκπίπτει στό ἐπίπεδο τῆς βιολογίας, δηλαδή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Διά τοῦτο καί ὁ κόσμος τῆς ἐγωκρατουμένης ἐποχῆς μας δέν εἶναι ἕτοιμος καί πρόθυμος ν' ἀποδεχθεῖ τήν χάρι καί τήν εὐλογία πού μᾶς προσφέρει ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅμως καί πάλιν τό Ἅγιον Πνεῦμα θεσμοθετεῖ καί ζωοποιεῖ ὅλο τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀποκαθιστᾶ τήν κοινωνία τῆς ἀγάπης ἀνάμεσα στό Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί ἀποκαθίσταται ἡ ἑνότητα “ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε (κοντάκιον Πεντηκοστῆς).

Σήμερα τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔρχεται καί γεμίζει τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔρχεται γιά νά σκηνώσει στίς καρδιές μας. Ἄς τό δεχθοῦμε μέ λαχτάρα καί τότε θά αἰσθανθοῦμε τή ζωοποιό του δύναμη. Τούτη τήν Ἱερή στιγμή καθώς εἴμεθα συναγμένοι μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἀποτελοῦμε τό εὐχαριστιακό Σῶμα καί τελοῦμε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἄς παρακαλέσουμε μέ θέρμη τόν Παράκλητο, πού σημαίνει παρηγορητής:

“Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας ... ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον ἀγαθέ τάς ψυχάς ἡμῶν”.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ