Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
  

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2020

anastasis

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Εὐλογημένοι ἀδελφοί καί παιδιά μου,


Καθώς πλησιάζουμε πρός τήν “κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν” τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τήν μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, αἰσθάνομαι βαθιά τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας.


περισσότερα...

  ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΕΙΝΑΙ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἀπό τά περιτυλίγματα, στήν οὐσία.

Ἀπό τό “ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ” στό “ΕΙΝΑΙ”.


Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι Χριστιανοί τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου,


Φθάσαμε στό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, σήμερα Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί ἡ Ἁγία μας ἐκκλησία προβάλλει τόν Τίμιον Σταυρόν γιά προσκύνηση πρός ἐνίσχυση καί συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνα γιά τό ὑπόλοιπο αὐτῆς τῆς κατανυκτικῆς περιόδου, ἡ ὁποία διακρίνεται κυρίως γιά τόν Σταυροαναστάσιμο χαρακτῆρα της, καί εὐλαβικά τά χείλη μας ψάλλουν: “Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καί τήν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν”.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, ἐπειδή πρέπει ὅλοι μας νά τηρήσουμε τά μέτρα, τά ὁποῖα ἔχουν ληφθεῖ κατά τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ φοβεροῦ ἰοῦ (COVID-19) καί ὡς ἐκ τούτου ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ἐπικοινωνῶ μαζί σας, μέ πατρική ἀγάπη, ἀλλά καί μέ πόνο ψυχῆς, γιατί δέν μποροῦμε νά συναχθοῦμε “ἐπί τῷ αὐτῷ”, στίς Ἐκκλησίες μας καί νά τελέσουμε τό μέγα Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὥστε νά γίνουμε κοινωνοί καί μέτοχοι τοῦ Παναγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅμως δέν μπορεῖ νά γίνῃ διαφορετικά, τοῦτες τίς μέρες πού δοκιμάζεται ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἀπό τόν ἀόρατο ἐχθρό, ἀπό τόν φοβερό λοιμό τοῦ Κοροναϊοῦ. Πρέπει ὅλοι μας στό μέγιστο βαθμό εὐθύνης νά ἐμποδίσουμε τήν ἐξάπλωσή του, νά προφυλάξουμε τούς ἀδελφούς μας καί νά προφυλαχθοῦμε καί 'μεῖς οἱ ἴδιοι.


περισσότερα...

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

logo_imperisteriou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


Ἀριθμ. Πρωτ.: 220                                                                                                          

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 17ῃ Μαρτίου 2020


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλήρον

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἀγαπητοί Πατέρες,


   1. Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν, σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὑπ΄ ἀριθμ. 872/16.3.2020 Φ.Ε.Κ. τ. Β΄, τό ὁποῖο περιλαμβάνει τήν ὑπ΄ άριθμ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: “Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί Ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020”.

   2. Πατρικῶς ἐντελλόμεθα περί τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς καί συμμόρφωσιν ἁπάντων ὑμῶν μέ τήν ὡς ἄνω Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν.

   3. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι θά τηρεῖτε μέ εὐλάβεια τό Πρόγραμμα Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤτοι: τό πρωί 8.00-12.00 καί τό ἀπόγευμα 17.00-19.00 μέχρι τό τέλος Μαρτίου. Ἡ παρουσία σας εἶναι ὑποχρεωτική εἰς τόν Ἱερόν Ναόν πρός παρηγορίαν καί ἐνίσχυσιν τῶν εἰσερχομένων πιστῶν διά τήν ἀτομικήν των προσευχήν, τηρουμένης βεβαίως τῆς ἀναλογίας 1 ἀτόμου ἀνά 10τ.μ. ἐπιφανείας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μέ ἐλάχιστη ἀπόστασιν τά 2 μέτρα μεταξύ των.

    Ὡσαύτως, αἱ κανδῆλαι τῶν Ἱερῶν Ναῶν σας νά εἶναι ἀναμμέναι ὡς καί νά προσφέρετε θυμίαμα ἄνευ ἐπιτραχηλίου.

   4. Ἐκ τῶν μέτρων τῆς ὡς εἴρηται Κοινῆς ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ὅπως καταλαβαίνετε ὑπάρχει προσωρινή ἀπαγόρευση ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020 τῆς τελέσεως κάθε εἴδους Ἀκολουθίας καί Ἱεροπραξίας (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνον, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν, Θεία Λειτουργία Σαββάτου καί Κυριακῆς).

   5. Ὅσον ἀφορᾶ τίς κηδεῖες, θά τελοῦνται στό Δημοτικό Κοιμητήριον, μέ τή συμμετοχή τοῦ ἀπολύτως στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος. Τά δέ Μνημόσυνα θά τελοῦνται ΜΟΝΟΝ ἐπί τοῦ μνήματος.

   6. Τέλος, Πατέρες μου, πατρικῶς σᾶς προτρέπω ὅπως κάθε βράδυ ἀπό τίς 10.00 ἕως 10.15 νά προσευχόμαστε θερμῶς στά σπίτια μας, στόν Ἰατρόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπέρ καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καί τῆς νόσου, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου τῶν Ἰατρῶν καί τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί ὑπέρ ὑγείας καί ταχείας ἀναρρώσεως τῶν νοσούντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ὁ Θεός Πατέρας μας διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν καί Ἱαματικῶν Ἀναργύρων καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, νά μᾶς ἐνισχύει ὅλους μας σ' αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού διερχόμεθα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἡ σημερινή εὐχαριστιακή μας σύναξη -τήν 1η ἡμέρα τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου χρόνου - μᾶς δίνει τήν ἀφορμή γιά μερικές ἐπίκαιρες σκέψεις γύρω ἀπό δύο βασικές θεολογικές ἔννοιες Ἑορτή καί Χρόνος. Μιᾶς καί ἑορτάζουμε σήμερα τήν ἑορτή τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Βασιλείου καί διανύουμε μόλις τήν 1η ἡμέρα τοῦ νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς Χριστότητος τοῦ Κύρίου.


περισσότερα...

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά,


ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ”


ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐγεννήθη ὁ Κύριος, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, γιά νά σώσῃ τόν κόσμο. Ἐγεννήθη τότε, ἀλλά καί γεννᾶται. Αὐτός ὁ ἐνεστώς χρόνος “γεννᾶται”τῆς πρώτης ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς εἶναι μέ πολλή σοφία τοποθετημένος. Τώρα, σήμερα γεννᾶται ὁ Χριστός· ἑτοίμασε τό σπήλαιο σου -λέγει στόν καθένα μας ὁ Ἱερός ὑμνωδός γιά νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἐντός μας σημαίνει νά ζῇ ὁ Χριστός μέσα μας καί 'μεῖς νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό ὅπως κατώρθωσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔγραφε στήν ἐπιστολή του πρός τούς Γαλάτας: “ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός”, δηλαδή δέν ζῶ ἐγώ ὁ παλαιός φυσικός ἄνθρωπος, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός (Γαλ. β΄,20).