Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
  

  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ. (τοῦ Σπορέως)Ἡ ἐξωτερική μορφή τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως, εἶναι γνωστή σέ ὅλους μας. Ἡ διήγηση της ἁπλή καί προσιτή, ὅσο καί ἡ πράξη τῆς σπορᾶς. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμαστε εἶναι τό βαθύτερο νόημα της· δηλαδή τί θέλει Χριστός μέ τό παραβολικό λόγο Του νά μᾶς ἀποκαλύψει. Ἄς παρακολουθήσουμε λοιπόν τόν παραβολικό λόγο, ὅπως τόσο ζωντανά τόν συνθέτει καί μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ.


Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι.”

Τό μυστήριον τοῦ θανάτου.


Ἀδελφοί μου τί δεσπόζει στό χῶρο τῆς ψυχῆς μας; Τό πένθος ἤ ἡ ἐλπίδα; Ὁ θάνατος ἤ ἡ Ἀνάσταση; Σήμερα ξεδιπλώνεται μπροστά μας μέ ζωντανά χρώματα τό πένθος τῆς χήρας μάνας τῆς Ναΐν, πού μεταβλήθηκε ἀπότομα σέ ἄφατη χαρά.

Ὁ Κύριος καθώς πλησίασε στή πόλι, ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ἔβγαινε πρός τά ἔξω. Δέν ἔρχονταν γιά νά τόν ὑποδεχθοῦν. Ὄχι. Οἱ μορφές τους ἦταν λυπημένες, τά μάτια τους ὑγρά, τά βήματά τους ἀργά. Τή σιωπηλή πορεία του τήν διέκοπτε μιά πονεμένη κραυγή πού ράγιζε τίς καρδιές. Μιά χήρα μάνα συνόδευε τό μονάκριβο παιδί της στό τάφο. Καί ὁ Ἰησοῦς στέκεται. Εὐσπλαγχνίζεται τά δάκρυα τῆς πονεμένης μάνας καί τῆς λέει: “Μή κλαῖς”. Καί στή συνέχεια ὁ Κύριος ἄγγιξε τό νεκροκρέβατο καί εἶπε στόν νεκρό: “Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι”. Ἀμέσως ὁ νεκρός σηκώθηκε καί ἄρχισε νά μιλᾶ. Ἀμέσως οἱ θρῆνοι μετατράπηκαν σέ κραυγές μεθυστικῆς εὐτυχίας.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Β΄ Λουκᾶ.

Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. στ΄31-36)

ὅπως θέλετε νά συμπεριφέρονται πρός σᾶς οἱ ἄνθρωποι, καί ἐσεῖς νά κάνετε σέ αὐτούς τά ἴδια”


Ἡ εὐαγγελική περικοπή, τῆς Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ, εἶναι μόλις ἕξι στίχοι πολύ σημαντικοί ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας. Ἁπλᾶ καί χωρίς περιστροφές ὁ Χριστός ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες, δίνει νέες διαστάσεις στή συμπεριφορά, στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό πού θέλετε νά κάνουν οἱ ἄλλοι σέ σᾶς, αὐτό νά κάνετε καί σεῖς σ΄ ἐκείνους.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Α΄ Λουκᾶ.

ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον”

( “ἀφοῦ τό λέγεις Κύριε, μέ τελείαν ὑπακοήν εἰς τόν λόγον σου θά ρίψω τό δίκτυον ξανά στή θάλασσα”)


Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, ἀναφέρεται σ΄ ἕνα πραγματικό γεγονός, πού ξετυλίγεται στίς ὄχθες τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Δύο πλοῖα εἶναι ἀγκυροβολημένα στή γαλήνια ἀκρογιαλιά της. Ὁ Χριστός μας μπαίνει σ΄ ἕνα ἀπ΄ αὐτά γιά νά μπορεῖ πιό ἄνετα ἀπό κεῖ νά διδάσκει τά πλήθη. Μόλις τελείωσε τή διδαχή Του, εἶπε στό Σίμωνα, πού ἀργότερα σάν ἀπόστολος ὀνομάστηκε Πέτρος: “Τράβηξε ξανά στά βαθιά καί ρῖξε τά δίχτυα σου γιά ψάρεμα. Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντᾶ: “Διδάσκαλε ὅλη τή νύκτα κουραστήκαμε καί δέ πιάσαμε τίποτα. Ἐπειδή ὅμως τό λές Ἐσύ θά ρίξω τό δίχτυ. Ὁ Πέτρος ὑποτάχτηκε στό θεϊκό πρόσταγμα καί ἔζησε τό θαῦμα. Τά δίχτυά του γέμισαν ἀπό ψάρια. Τόσα πολλά ὥστε “διερρήγνυτο τό δίκτυον αὐτῶν” καί ἀναγκάστηκαν νά ζητήσουν βοήθεια ἀπό ἐκείνους πού ψάρευαν μέ τήν ἄλλη βάρκα. Κείνη τήν ἡμέρα ὁ Πέτρος κάνει ἕνα ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς του στόν Κύριο “ἔξελθε ἀπ΄ ἐμοῦ ὅτι ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμί Κύριε”. Ἡ θέα τῆς παντοδυναμίας Του, ἡ γεύση τῆς θείας παρουσίας Του, τόν συναρπάζει καί κάνει φανερή τή δική του μηδαμινότητα.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως

Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου”


Ἡ Γέννησίς σου Θεοτόκε χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ”.


Σήμερα, Κυριακή πρό τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γενέθλιον τῆς Παναγίας μας. Ἡ πρώτη θεομητορική ἑορτή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, πού ἄρχισε τήν πρώτη Σεπτεμβρίου. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς, θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια νά προσεγγίσουμε τό βαθύτερο νόημα καί μήνυμα τῆς ἡμέρας, πού ρίχνει ἄπλετο φῶς χαρᾶς καί ἐλπίδας στήν πνευματική μας ζωή καί πορεία.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου.


Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Ἡ σημερινή Κυριακή, πρώτη Σεπτεμβρίου εἶναι ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ὅπως ὀνομάζεται στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα. Καί τοῦτο διότι μετά τήν συγκομιδήν τῶν καρπῶν, γίνεται τρόπον τινά ἡ συμπλήρωσις τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί ἀρχίζουμε πάλι νά ἑτοιμάζουμε τήν γῆ γιά νά δεχθεῖ τά σπέρματα διά τοῦτο ὁ μῆνας Σεπτέμβριος λογίζεται ἀρχή τοῦ νέου ἔτους. Μέ ἀφορμή τή σημερινή Ἐκκλησιαστική Πρωτοχρονιά θά σᾶς τονίσω μερικά βασικά πράγματα γιά τήν ἔννοια τοῦ χρόνου ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας.


περισσότερα...

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ἐπί τῇ Ἑορτῇ

τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.


ΚΛΗΜΗΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

τούς ἀγαπητούς μου Ἱερεῖς καί Διακόνους

καί τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ΄ ἡμᾶς

Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τοῦ Περιστερίου.


Ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε”


περισσότερα...

  ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Στ΄ Ματθαίου.


Τό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀδελφοί μου καί παιδιά μου μᾶς παρουσιάζει τήν ἀλληλεπίδραση τῆς πίστεως πού μέ θαυματουργικό τρόπο θεμελιώνεται καί ἐπιβραβεύεται στό θαῦμα τοῦ παραλυτικοῦ πού μᾶς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Ἡ θεραπεία τῶν δαιμονισμένων τῶν Γεργεσηνῶν”


Μία ἀπό τίς λίγες φορές ἀδελφοί καί παιδιά μου πού οἱ δαίμονες εἶπαν τήν ἀλήθεια ἦταν στήν ἔρημο τῆς χώρας τῶν Γεργεσηνῶν. Ἐκεῖ τυραννοῦσαν δύο δυστυχισμένες ὑπάρξεις. Τούς εἶχαν ἀπομονώσει ἀπό τήν Κοινωνία, τούς εἶχαν καταντήσει φόβητρα ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς, ὅπως μᾶς διηγήθηκε τό σημερινό Εὐαγγέλιο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Κυριακή τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων

τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451μ.Χ.)


Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου...”

Τό φῶς, ἀδελφοί καί παιδιά μου, καί στή Παλαιά Διαθήκη καί στήν Καινή Διαθήκη εἶναι τό κατ' ἐξοχήν σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ...”

(Ματθ. 6, 22- 33)


Ἀγαπητά μου παιδιά, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου εἶναι ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει σωτηριώδεις ἀλήθειες καί μᾶς μιλάει μέ ἔμφαση γιά τόν ἐσωτερικό “ὀφθαλμό”. Λυχνάρι στό σῶμα μας, λέει εἶναι τό μάτι. Ὅταν τό μάτι εἶναι καθαρό, ὁλόκληρο τό σῶμα φωτίζεται. Ἄν τό μάτι ἀρρωστήσει, τότε ὁ ἄνθρωπος βυθίζεται στό σκοτάδι. Ὅμοια καί ἡ ὅραση τῆς ψυχῆς. Ἄν εἶναι καθαρή ἡ ψυχή, τότε ἡ ὕπαρξή μας λούζεται στό φῶς καί ἀπολαμβάνει τή Χάρη. Ἄν ὅμως εἶναι πονηρός ὁ μέσα ὀφθαλμός, τότε ἡ ψυχή γεμίζει ἀπό σκοτάδι. Γιά νά μπορεῖ ὁ ἐσωτερικός ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς μας νά λειτουργεῖ σωστά, ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάθαρση. Γι' αὐτό σέ κάθε εὐχαριστιακή μας σύναξη Τόν ἱκετεύουμε: “Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς, εἰς τήν τῶν Εὐαγγελικῶν σου Κηρυγμάτων κατανόησιν...”.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.


Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Σήμερα Κυριακή Β΄ Ματθαίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν Σύναξι τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στό Ἱερό Εὐαγγέλιο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κυριακὴ Α΄ Ματθαίου ( τῶν Ἁγίων Πάντων )

Ὁμολογία ἢ Ἄρνηση;

« Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων…», ὅποιος μὲ ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ ὁμολογήσω κι ἐγὼ γι' αὐτὸν μπροστὰ στὸν οὐράνιο πατέρα μοῦ.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα πραγματοποιεῖται ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἦταν ἡ ὑπόσχεση γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία (Χριστοῦ) στόν κόσμο. Μᾶς ἀπεκάλυψε μέ ἀνθρώπινο τρόπο τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεκάλυψε τό πλήρωμα τοῦ ἀληθινοῦ καί σεσωσμένου ἀνθρώπου. Σήμερα ἔχουμε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Προφήτου Ἰωήλ: “καί ἔσται μετά ταῦτα καί ἐκχεῶ ἀπό τοῦ πνεύματος μου ἐπί πᾶσαν σάρκαν” (ὕστερα ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, λέει ὁ Θεός, θά ἐκχύσω ἀπό τό δικό μου πνεῦμα σέ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη) (Ἰωήλ γ΄,1).περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Κυριακή Z΄ἀπό τοῦ Πάσχα (Τῶν Ἁγίων Πατέρων).


      Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί καί παιδιά μου, εἶναι ἡ τελευταία πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἀφιερωμένη στούς 318 Πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (τό 325μ.Χ. στή Νίκαια Κωνσταντινουπόλεως). Ἡ Σύνοδος τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀνεκήρυξε καί ὁμολόγησε τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὁμοούσιον τῷ Θεῷ καί Πατρί, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολον τῆς Πίστεως: “πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν ... καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ...”. Σήμερα ἀκούσαμε στήν εὐαγγελική περικοπή τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ Χριστός παρακαλεῖ τόν Θεό Πατέρα γιά ἕνα ἀπό τά μείζονα θέματα, πού εἶναι ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας Του.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Τό ὕδωρ τό ζῶν”

1. Βρισκόμαστε ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, στό μέσον τῆς πορείας μας πρός τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἡ ἑβδομάδα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Καί ὁ Χριστός σήμερα στό εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι τό “ὕδωρ τό ζῶν, τό ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον”. Αὐτή τή βασική ἀλήθεια τῆς ὑπάρξεώς μας, προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν περικοπή, πού περιγράφει τή συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ τήν Σαμαρείτιδα.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ


Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,


Σήμερα ἡ εὐαγγελική περικοπή μᾶς διηγήθηκε τήν ὑπάρξη μίας δεξαμενῆς μέ νερό στά Ἱεροσόλυμα. Μία φορά τόν χρόνο, Ἄγγελος τάραζε τά νερά της καί ὅποιος προλάβαινε νά βουτήξει πρῶτος, θεραπευόταν ἀπό ὅ,τι ἔπασχε. 
Ἐκεῖ λοιπόν εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἕνας συνάνθρωπός μας, παραλυτικός, ἀνίκανος νά περπατήσει, πού ματαίως περίμενε γιά 38 χρόνια κάποιος νά συγκινηθεῖ καί νά τόν ρίξει πρῶτο μέσα στά νερά τῆς κολυμβήθρας γιά νά γιατρευτεῖ.
περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ὁ δυναμισμός τῆς ἀγάπης

1. Τήν Τρίτη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τούς αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Κυρίου μας· παρουσιάζει τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού καταθέτουν τήν προσωπική τους μαρτυρία “τοῖς πᾶσι ... τό σωτήριον κήρυγμα” τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κυριακή Β΄ ἀπό τοῦ Πάσχα

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου εἰκονίζει τήν ὄγδοη ἡμέρα, τήν ἀτελεύτητη ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τήν προετοιμασία γιά νά δεχθεῖ τήν ἀναστημένη θεανθρώπινη ζωή τοῦ Κυρίου, πού ὁ Χριστός μας ἐδώρησε μέ τήν Ἀνάστασή Του. Καί στό πρόσωπο τοῦ Θωμᾶ, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βοηθᾶ νά ξεπεράσουμε τούς φόβους μας καί τήν δυσπιστία μας μέ τήν ὑπαρξιακή μετοχή μας στή ζωή τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.